Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Definicje

§1

1. Odbiorca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy składająca(y) pisemne zamówienie lub zapytanie ofertowe u Dostawcy.
2. Dostawca – Lemming Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Furtaka 1A/2, NIP: 813-369-88-02. 
3. Towar magazynowy – towar znajdujący się na magazynie Dostawcy w dniu wpłynięcia zamówienia do jego siedziby.
4. Towar nie magazynowy – towar nie znajdujący się na magazynie Dostawcy w dniu wpłynięcia zamówienia do jego siedziby.
5. Termin realizacji zamówień – termin, w którym towar opuszcza magazyn Dostawcy.
6. Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu wpłynięcia zamówienia do siedziby Dostawcy do terminu realizacji zamówienia. W przypadku przedpłaty czas liczony jest od następnego dnia licząc od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Dostawcy.
7. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku pominięciem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
8. Reklamacja ilościowa – towar dostarczony w ilości niezgodnej z ilością ujętą na zamówieniu Odbiorcy lub dokumencie WZ Dostawcy dołączonym do dostawy.
9. Reklamacja jakościowa – towar dostarczony o parametrach niezgodnych z towarem ujętym na zamówieniu Odbiorcy.
10. Reklamacja merytoryczna – towar dostarczony jest inny od towaru ujętego na zamówieniu Odbiorcy.
11. Reklamacja adresu dostawy – towar dostarczony pod inny adres niż adres wskazany na zamówieniu Odbiorcy.

Zakres

§2

Ogólne Warunki Współpracy zwane dalej Warunkami, określają zasady składania zamówień i zapytań ofertowych przez Odbiorcę i realizacji zamówień przez Dostawcę. Niniejsze warunki obejmują zakres czynności niezbędnych do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Dostawcy wobec Odbiorcy.

Reprezentacja Odbiorcy

§3

1. Odbiorca złoży u Dostawcy listę osób upoważnionych do składania zamówień lub zapytań ofertowych w jego imieniu.

2. W przypadku złożenia listy, o której mowa w pkt. 1, zamówienia i zapytania ofertowe składane w imieniu Odbiorcy przez osoby nie ujęte na w/w liście nie będą realizowane.

3. W przypadku gdy Odbiorca nie złoży listy, o której mowa w pkt.1 przyjmuje się, że każda osoba podająca się za reprezentanta Odbiorcy została przez Niego upoważniona.

4. Dostawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z ewentualnymi uprawnieniami osób trzecich do reprezentowania Odbiorcy.

Ofertowanie

§4

1. Dostawca złoży pisemną ofertę Odbiorcy w przypadku wpłynięcia do siedziby Dostawcy pisemnego Zapytania Ofertowego od Dostawcy oraz na jego wyraźne życzenie.

2. Zapytania ofertowe składane są w formie pisemnej w następujący sposób:
2.1. Osobiście przez Odbiorcę w siedzibie Dostawcy
2.2. Pocztą – listem poleconym
2.3. Kurierem
2.4. Faksem
2.5. Internetowo – e-mailem
2.6. Internetowo – poprzez stronę https://elastoring.eu

3. Oferty, z zastrzeżeniem pkt. 1, składane są w formie pisemnej w następujący sposób:

3.1. faksem
3.2. E-mailem

4. Termin realizacji podany na ofercie, liczony jest od dnia wpłynięcia pisemnego zamówienia do siedziby Dostawcy, a w przypadku przedpłaty od dnia następnego po dacie zaksięgowania środków na koncie bankowym Dostawcy.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży oferowanego towaru innemu odbiorcy do momentu wpłynięcia zamówienia od odbiorcy, a w przypadku przedpłaty do dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym Dostawcy.

6. W przypadku podania na ofercie cen w walucie innej niż PLN podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży tej waluty w PKO Bank Polski S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Składanie zamówienia

§5

1. Składając zamówienie Odbiorca zgadza się na zasady współpracy określone w niniejszych Warunkach.

2. Zamówienia składane przez Odbiorcę u Dostawcy powinny być czytelne, wypełnione drukiem maszynowym lub pismem drukowanym.

3. Zamówienia składane są w formie pisemnej w następujący sposób:
3.1. Osobiście przez Odbiorcę w siedzibie Dostawcy
3.2. Pocztą – listem poleconym
3.3. Kurierem
3.4. Faksem
3.5. E-mailem

4. Zamówienie złożone powinno zawierać:
4.1. Pełną nazwę Odbiorcy
4.2. Nr NIP Odbiorcy
4.3. Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie w imieniu Odbiorcy
4.4. Adres Odbiorcy (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr)
4.5. Adres dostawy (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr), podajemy w przypadku gdy różni się od adresu Odbiorcy
4.6. Telefon
4.7. E-mail
4.8. Nr oferty Dostawcy – przypadku jeżeli składane zamówienie jest na podstawie oferty otrzymanej od Dostawcy.

5. W przypadku braku adresu dostawy, o którym mowa w pkt. 4.5. towar wysyłany jest na adres Odbiorcy.

6. W przypadku braku wyraźnie zaznaczonego kraju dostawy, Dostawca przyjmuje, że adres dostawy znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. W przypadku złożenia zamówienia w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży tej waluty w PKO Bank Polsk S.A. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Realizacja zamówienia

§6

1. Dostawca przyjmując zamówienie od Odbiorcy zobowiązuje się do terminowego, rzetelnego i zgodnego z zasadami obowiązującego prawa działania w celu zrealizowania zamówienia w możliwie najkrótszym czasie i o wysokim – dostosowanym do warunków realizacji - poziomie jakości.

2. W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował Odbiorcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg.

3. Termin realizacji zamówień składanych przez Odbiorcę u Dostawcy to:
3.1. Towary magazynowe – do 2 dni roboczych
3.2. Towary nie magazynowe – zgodnie z terminem podanym Odbiorcy przez Dostawcę.

4. Każde zamówienie złożone przez Odbiorcę u Dostawcy traktowane jest jako jedna wysyłka.

5. Do każdej wysyłki Dostawca dołącza następujące dokumenty:
5.1. Dokument sprzedaży.

6. Faktura VAT wysyłana jest pocztą, najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie realizacji zamówienia.

7. Towar dostarczany jest firmą kurierską w następujących cenach:
7.1. Paczki standardowe o wadze do 30 kg – 18,00 zł. netto
7.2. Przesyłki paletowe:
7.2.1. do 200 kg – 80,00 zł. netto
7.2.2. od 200 do 400 kg. – 90,00 zł. netto
7.2.3. od 400 do 600 kg. – 110,00 zł. netto
7.2.4. od 600 do 800 kg – 130,00 zł. netto
7.2.5. od 800 do 1000 kg – 160,00 zł. netto
7.3. W przypadku przesyłki za pobraniem do opłaty podstawowej zostanie doliczona opłata w wysokości 0,4 % wartości pobrania.
7.4. Wymagania dotyczące parametrów przesyłki (waga, ciężar itd.) oraz ewentualne dopłaty za przesyłki niestandardowe, zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej GLS.

8. Koszty dostawy towaru z magazynu Dostawcy do Odbiorcy pokrywa:
8.1. Odbiorca:
8.1.1. Uszczelnienia techniczne – wartość przesyłki do 999,00 zł. netto
8.1.2. Pozostałe towary – wartość przesyłki do 10000,00 zł. netto
8.2. Dostawca:
8.2.1. Uszczelnienia techniczne – wartość przesyłki powyżej 999,00 zł. netto
8.2.2. Pozostałe towary – wartość przesyłki powyżej 10000,00 zł. netto

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1. koszty dostawy towaru ujęte są na fakturze sprzedaży wystawionej Odbiorcy w odrębnej pozycji.

10. Wartości podane w pkt. 7 i 8 obowiązują jedynie dla dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Koszt dostawy towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany z Odbiorcą.

12. W przypadku wystąpienia podejrzeń co do kondycji finansowej Odbiorcy, Dostawca ma prawo do realizacji złożonego zamówienia po sprawdzeniu posiadanych informacji.

13. W przypadku potwierdzenia informacji o złej kondycji finansowej Odbiorcy, Dostawca ma prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia lub żądania przedpłaty za zamówiony towar. Przy czym w przypadku przedpłaty czas realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu środków na koncie Dostawcy.

14. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 12 i 13, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Odbiorcę.

Zmiana zamówienia

§7

1. Odbiorca ma prawo do zmiany zamówienia jedynie w przypadku zgłoszenia tego faktu Dostawcy i uzyskania jego zgody.

2. Zmiana zamówienia może być złożona jedynie w formie pisemnej, lub mailem.

3. Dostawca dopuszcza zmianę zamówienia na towary w następujących przypadkach:
3.1. Towar znajdujący się na zmienianym zamówieniu jest towarem magazynowym i znajduje się w ciągłej sprzedaży Dostawcy
3.2. Towar znajdujący się na zmienianym zamówieniu nie jest towarem wykonanym na specjalne zamówienie Odbiorcy

4. Dopuszcza się następujące terminy zmian dla zachowania terminu realizacji podanego w §6, pkt. 3 z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 5:
4.1. Zmiana adresu dostawy – do godz. 13:00 w dniu realizacji zamówienia
4.2. Zmiana ilości – do godz. 12:00 w dniu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 3
4.3. Zmiana towaru – do godz. 11:00 w dniu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 3

5. Dostawca dołoży wszelkich starań aby realizacja zmienionego zamówienia nastąpiła zgodnie terminem realizacji określonym w §6, pkt. 3 przy zachowaniu zapisów pkt. 4. Jednakże w przypadku dużej ilości wysyłek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o jeden dzień roboczy.

Odstąpienie od zamówienia

§8

1. Odbiorca ma prawo do odstąpienia od zamówienia jedynie w przypadku gdy zamówienie obejmuje towar magazynowy oraz faza realizacji zamówienia na to pozwala.

2. Odstąpienie od zamówienia może być złożone jedynie w formie pisemnej, mailem lub faksem.

3. Odstąpienie od zamówienia możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Dostawcą i uzyskaniu jego zgody.

4. W przypadku gdy do momentu odstąpienia od zamówienia przez Odbiorcę, Dostawca poniósł koszty związane z jego realizacją, Odbiorca jest zobowiązany do ich pokrycia.

Zwrot towaru

§9

1. Odbiorca ma prawo do zwrotu zamówionego i otrzymanego towaru od Dostawcy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Dostawcą i za jego zgodą.

2. Chęć zwrotu towaru Odbiorca zgłasza Dostawcy w formie pisemnej mailem lub faksem.

3. Dostawca może przyjąć od Odbiorcy zwrócony towar w następujących przypadkach:
3.1. Towar zwrócony jest towarem magazynowym i znajduje się w ciągłej sprzedaży Dostawcy
3.2. Towar zwrócony nie jest towarem wykonywanym na specjalne zamówienie Odbiorcy

4. Dopuszcza się zwrot towaru nie będącego towarem magazynowym w przypadku gdy producent towaru zwróconego odbierze go od Dostawcy.

5. Dostawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami zwrotu towaru jeżeli takowe wystąpią.

Warunki płatności

§10

1. Przyjmuje się następujące warunki płatności:
1.1. Przedpłata w momencie złożenia zamówienia lub za pobraniem u kuriera – pierwsze trzy zamówienia złożone przez Odbiorcę u Dostawcy.
1.2. Gotówka przy odbiorze towaru - czwarte i kolejne zamówienie złożone przez Odbiorcę u Dostawcy
1.3. Przelew bankowy - czwarte i kolejne zamówienie złożone przez Odbiorcę u Dostawcy.

2. W przypadku płatności za pobraniem u kuriera do kosztów dostawy doliczane są koszty manipulacyjne w wysokości 2,60 zł. + 0,4% wartości pobrania.

3. Warunkiem koniecznym do otrzymania warunku płatności ujętego w pkt. 1.3 jest dostarczenie do siedziby Dostawcy następujących, aktualnych dokumentów:
3.1. KRS lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3.2. NIP
3.3. REGON

4. Termin płatności w przypadku przelewu bankowego - do 14 dni od daty wystawiania faktury, przy czym za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień wpłynięcia środków na konto Dostawcy.

5. Płatności przelewem dokonywane są na konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze sprzedaży.

6. W przypadku opóźnieniach w płatnościach, Dostawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek karnych.

Reklamacje

§11

1. Dostawca rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Odbiorcę wyłącznie na piśmie w następujący sposób:
1.1. Osobiście przez Odbiorcę w siedzibie Dostawcy
1.2. Pocztą – listem poleconym
1.3. E-mailem

2. Reklamacja zgłoszona przez Odbiorcę powinna zawierać:
2.1. Pełną nazwę Odbiorcy
2.2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamacje w imieniu Odbiorcy
2.3. Nr dokumentu WZ Dostawcy, z którym został dostarczony reklamowany towar
2.4. Nr pozycji dokumentu WZ, w której ujęty jest reklamowany towar
2.5. Ilość reklamowanego towaru
2.6. Opis reklamacji

3. W przypadku reklamacji towarów, o których mowa w pkt. 8 reklamacja oprócz danych opisanych w pkt. 2 musi zawierać kserokopię wydruku z urządzenia liczącego.

4. Dostawca rozpatruje reklamacje złożone zgodnie z pkt.1,2 i 3 w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia reklamacji do siedziby Dostawcy.

5. Brak którejkolwiek informacji, o których mowa w pkt. 2 i 3 może spowodować wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji.

6. Zamawiający jest zobowiązany do składania reklamacji w następujących terminach:
6.1. Reklamacje ilościowe – do 7 dni roboczych licząc od dnia odbioru towaru przez Odbiorcę
6.2. Reklamacje jakościowe – zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6.3. Reklamacja merytoryczna – do 7 dni roboczych licząc od dnia odbioru towaru przez Odbiorcę
6.4. Reklamacja adresu dostawy – do 7 dni roboczych licząc od dnia odbioru towaru przez Odbiorcę

7. W przypadku złożenia reklamacji po terminach ujętych w pkt.6, Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tej reklamacji.

8. Z powodu używania przez Dostawcę legalizowanych urządzeń liczących towar, Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji ilościowej w przypadku wystąpienia różnic do ±5% dla następujących towarów:
8.1. Uszczelnienia techniczne
8.1.1. O-ring
8.1.2. X-ring
8.1.3. V-ring

Ustalenia końcowe

§11

1. Wszystkie ceny podawane przez Dostawcę są cenami loco magazyn Dostawcy (EXW) oraz są cenami netto (bez podatku VAT).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od 01.01.2018 i dotyczą wszystkich zamówień i zapytań ofertowych, które wpłynęły po w/w dacie do Dostawcy.

This website requires cookies to provide all of its features. For more information on what data is contained in the cookies, please see our Privacy Policy page. To accept cookies from this site, please click the Close button below. more information